smok

smok ยาสูบกระแสไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวเนื่องกับวัยรุ่น

smok


ยาสูบกระแสไฟฟ้า smok เข้ามาเกี่ยวเนื่องกับวัยรุ่นในขณะที่มีประวัติดูดและไม่ดูดบุหรี่ มีการส�ำรวจการใช้ยาสูบในวัยรุ่นโดยศูนย์ปกป้อง
แล้วก็ควบคุมโรคของอเมริกา smok (Centers for DiseaseControl and Prevention: CDC 2014 : online) พบว่า
การใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าในกรุ๊ปผู้เรียนมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายเพิ่มสูงมากขึ้นเป็นสองเท่าจากปี คริสต์ศักราช 2011
ถึง ปี คริสต์ศักราช 2012 จากปริมาณร้อยละ 4.7 เป็นปริมาณร้อยละ 10.0 ต้นสายปลายเหตุหนึ่งที่ชมรมกับการเพิ่มขึ้นของนักดูดวัยรุ่นเป็นการตลาดที่เย้ายวน
ให้วัยรุ่นกลุ่มนี้พอใจในสินค้า (Grana, 2013 : 135)ยาสูบกระแสไฟฟ้ามีการดีไซน์ที่ล้ำสมัย งดงาม มีชีวิตชีวารวมทั้งกลิ่น
ที่มากมาย ได้แก่ กลิ่นไม่นต์ กลิ่นผลไม้ กลิ่นช็อกโกแลตวานิลลา วัวล่า (Mc Queen et al., 2011 : 860-861) ส่งผลการ
เรียนพบว่า ปริมาณร้อยละ 90.0 ของคนที่ดูดบุหรี่จะเริ่มดูดตั้งแต่เป็นวัยรุ่น (Cho, Shin, & Moon, 2011 : 542)
การศึกษาเล่าเรียนของโช, เคยชิน รวมทั้งมูน (Cho, Shin, & Moon,2011 : 542-543) ได้เรียนรู้แหล่งข้อมูลแล้วก็ต้นสายปลายเหตุที่ส่งผลต่อการ
ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าในกรุ๊ปผู้เรียนประเทศเกาหลี จ�ำนวน 400 คน โดยพบว่าแหล่งข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ต ปริมาณร้อยละ 46.4 จากสหายปริมาณร้อยละ27.9 โดยบุคคลที่ทรงอิทธิพลสูงที่สุดเป็น เพื่อนฝูงเป็นแรงกดดันแล้วก็สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้วัยรุ่นเข้าไปข้องแวะกับการสูบยาสูบกระแสไฟฟ้ายิ่งไปกว่านี้โช, เคยชิน รวมทั้งมูน (Cho, Shin, & Moon, 2011 : 544-546) ได้เรียนเด็กนักเรียนม.ต้นรวมทั้งมัธยมปลาย จ�ำนวน 4,321 คน พบว่าเหตุที่เกี่ยวพันเป็น เพศการยินยอมรับของกรุ๊ปเพื่อนพ้อง ความรู้สึกว่าไม่พอใจของชีวิตในสถานศึกษามีสมาชิกในครอบครัวดูดบุหรี่ แล้วก็เคยดูดบุหรี่มาก่อน ทั้งปวงเป็นเหตุรีบให้วัยรุ่นต้องการทดสอบการใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้า สอดคล้องกับการเรียนในประเทศไทยของ พื้นแผ่นดิน เก่งการนำนิช (2551 :ออนไลน์) ได้ส�ำรวจความประพฤติปฏิบัติการสูบยาสูบของวัยรุ่นหญิงไทยปี